Communicatie

Onderstaand vindt u de brief die wij gestuurd hebben aan burgemeester en wethouders en de raadsleden van de gemeente Rheden:

Dieren, 8 februari 2020

Betreft: 5G netwerk in de gemeente Rheden

Geachte Burgemeester en Wethouders, leden van de gemeenteraad,

In navolging van burgerinitiatieven in Nederland, waaronder ook landelijke acties, willen ook wij uw aandacht vragen voor onze zorgen voor wat betreft de aanleg van het 5G netwerk in de gemeente Rheden.

Dit schrijven is op persoonlijke titel en vanuit persoonlijk gevoelde zorg. De gekozen woorden zijn eigen woorden, maar gebaseerd op informatie vanuit verdiepende bronnen. Ondergetekenden, allen inwoners van de gemeente Rheden, zijn bijeengekomen omdat wij de zorgen delen. We zijn, vooralsnog, niet aangesloten bij een landelijke organisatie, maar onderhouden wel contacten met andere initiatiefgroepen om onszelf zo goed mogelijk te kunnen informeren.

Onze zorgen komen niet voort uit het louter tegenwerken van vooruitgang. Wel zijn wij van mening dat, zoals recent ook actueel is geworden, de keuzes die gemaakt worden in het zoeken naar (economische) vooruitgang lang niet altijd in het voordeel zijn van mens, natuur, milieu of welzijn. Nu aan het licht is gekomen dat de lucht, het water en de bodem inmiddels vervuild zijn, zetten we vraagtekens bij het intensiveren van elektromagnetische straling. Ook hebben we vragen over de totstandkoming van besluitvorming. Maar al te vaak zien we (economische) belangen prevaleren, ondanks de schadelijke gevolgen. Schadelijke gevolgen welke niet op voorhand kunnen worden overzien.

Gezondheidseffecten.

Het 5G netwerk zal een intensivering betekenen van het gebruik van radiogolven. Wetenschappers zijn verdeeld over de gezondheidsrisico’s, vooral als het gaat om blootstelling op langere termijn. Het feit dat er door wetenschappers en technici een stevige discussie gevoerd wordt maakt duidelijk dat er, hoe dan ook, verschil van opvatting bestaat over de gevolgen voor de gezondheid. Aan de ene kant bestaat er verschil van mening over de impact van deze hoogfrequente radiogolven op het menselijk lichaam, aan de andere kant is het ook de vraag wat men tot de mogelijke gevolgen zal rekenen; ook lichte gevolgen (zoals bijvoorbeeld hoofdpijn, oorsuizen of concentratiestoornissen) moeten worden meegenomen. De complexiteit van de materie maakt het, zeker voor niet-wetenschappers, moeilijk om een betrouwbaar beeld te krijgen van gevolgen van intensieve straling. Zolang de discussie onder deskundigen voortduurt bestaat er, onzes inziens, geen betrouwbare basis voor het nemen van definitieve besluiten.

Niet alleen gezondheidseffecten voor de mens, maar ook mogelijk negatieve effecten met betrekking tot natuur en milieu behoren tot mogelijke gevolgen. Gevolgen voor het ecosysteem, wat mede door onzorgvuldig handelen steeds verder onder druk komt te staan. En hoewel het wellicht teveel gevraagd is om alle gevolgen op voorhand te overzien, is het nemen van dergelijke risico’s inmiddels onaanvaardbaar geworden.

Besluitvorming

Er wordt haast gemaakt met het vrijmaken van de weg naar implementatie van dit nieuwe systeem, een visiestuk van de gemeente Apeldoorn spreekt over het winnen van een race. Het grote gevaar van deze haast is een grotere kans op onzorgvuldigheden. Onzorgvuldigheden die uiteindelijk ook weer kunnen leiden tot gevolgen welke niet waren overzien. Zeker als het gaat om de totstandkoming van besluiten in ons democratische land moeten burgers kunnen blijven vertrouwen op de integriteit van de overheid. Integriteit als waarborg voor zorgvuldigheid van afwegingen. Toch zien we signalen dat er belangenverstrengelingen zijn ontstaan en dat er invloed wordt uitgeoefend om kritische geluiden in de kiem te smoren. Alleen al het feit dat overheden zelf een aanzienlijk economisch belang hebben maakt dat zij niet meer onafhankelijke partij zijn. Belangen spelen een grote rol in de totstandkoming van deze technologie, vooral belangen van ontwikkelaars en grote ondernemingen, belangen van overheden, belangen van grote internationale organisaties. Deze belangverstrengelingen en het als gevolg daarvan ontstane politieke spel maken het voor de burger ongrijpbaar. Is het 5G netwerk wel in het belang van individuele burgers? Of om het maar eens op microniveau terug te brengen; zal het welzijn, geluk of de levenskwaliteit van inwoners van de gemeente Rheden nu werkelijk significant toenemen? Wat ons betreft valt dat te betwijfelen en lijkt het individuele belang ondergeschikt.

Het nemen van een besluit, het beslissen over het gebruik van technologieën welke een grote impact zullen hebben op, onder andere, milieutechnische, sociale, en gezondheidsaspecten vraagt dat de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht. De gemeente zelf, ook al behoort deze tot lokale overheid, heeft in deze wel degelijk invloed; de implementatie en uitrol van deze technologie kan niet zonder medewerking van lagere overheden. Wij willen u, als bestuurders van de gemeente Rheden, vragen om de belangen van individuele burgers te blijven behartigen en om met zorgvuldigheid te kijken naar de impact voor mens en milieu. Wij zijn bezorgd vanuit betrokkenheid bij de inwoners en liefde voor de prachtige natuur in onze gemeente.

Wij willen u graag, bij deze, een aantal concrete vragen voorleggen.

  • Zijn er voor wat betreft de gemeente Rheden al concrete standpunten/ besluiten/ maatregelen genomen?
  • Is de gemeente zich bewust van het voorzorgprincipe en voornemens daarnaar te handelen?

Het voorzorgsprincipe is een moreel en politiek principe dat stelt dat als een ingreep of een beleidsmaatregel ernstige of onomkeerbare schade kan veroorzaken aan de samenleving of het milieu, de bewijslast ligt bij de voorstanders van de ingreep of de maatregel als er geen wetenschappelijke consensus bestaat over de toekomstige schade. Het voorzorgsprincipe is vooral van toepassing in de gezondheidszorg en het milieu; het gaat daar in beide gevallen over complexe systemen waar ingrepen resulteren in onvoorspelbare effecten.

  • Is de gemeente Rheden bereid om, zoals in de gemeente Culemborg, gezamenlijk de informatie te verzorgen en discussie rondom dit thema in alle openheid te voeren?

Vanzelfsprekend staan wij open voor het voeren van een gesprek.

Met vriendelijke groet,

Rheden 5G collectief